Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden waaronder RH IT Diensten te Veenendaal haar diensten aanbiedt. RH IT Diensten is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nr. 60854154.

 1. Definities

  1. Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie RH IT Diensten een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
  2. Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op Internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.
 2. Toepasbaarheid

  1. Door ondertekening van een overeenkomst met RH IT Diensten verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
  2. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met RH IT Diensten.
 3. Offertes

  1. Alle offertes en prijsopgaven door RH IT Diensten zijn geheel vrijblijvend.
  2. Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door RH IT Diensten zijn persoonlijk gericht aan opdrachtgever of offerteaanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van RH IT Diensten, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.
  3. RH IT Diensten is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 21 dagen wordt bevestigd.
 4. Aanvang van de overeenkomst

  1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
   • de offerte is ondertekend en ontvangen door RH IT Diensten.
 5. Uitvoering van de overeenkomst

  1. RH IT Diensten zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft RH IT Diensten het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan RH IT Diensten aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan RH IT Diensten zijn verstrekt, heeft RH IT Diensten het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  3. RH IT Diensten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat RH IT Diensten is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor RH IT Diensten kenbaar behoorde te zijn.
 6. Levering en levertijd

  1. Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
  2. Tussentijdse resultaten worden door RH IT Diensten op een internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
  3. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van RH IT Diensten, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
  4. Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.
 7. Auteursrecht

  1. Al het door RH IT Diensten vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RH IT Diensten niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
  2. Het eigendom van door RH IT Diensten verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van RH IT Diensten , tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan RH IT Diensten hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is RH IT Diensten gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
  3. RH IT Diensten behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 8. Aansprakelijkheid

  1. RH IT Diensten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van auteursrecht van derden.
  2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is RH IT Diensten slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van RH IT Diensten voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 9. Reclame

  1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan RH IT Diensten. Indien de reclame gegrond is zal RH IT Diensten deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan RH IT Diensten binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
  2. Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
 10. Prijzen

  1. Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor RH IT Diensten naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.
 11. Betaling

  1. Na ondertekening van de offerte krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en RH IT Diensten en is de opdrachtgever verplicht om het werk van RH IT Diensten volgens afspraak te honoreren.
  2. Na afronding van de opdracht zal RH IT Diensten een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.
  3. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door RH IT Diensten een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 12. Wijziging van de algemene voorwaarden

  1. RH IT Diensten bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
  3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.
 13. Overig

  1. RH IT Diensten zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan RH IT Diensten.
  2. Wanneer RH IT Diensten bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze hostprovider stelt. RH IT Diensten is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de hostprovider in kwestie.
  3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. RH IT Diensten zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
  4. RH IT Diensten is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt RH IT Diensten zich het recht op een bescheiden naamsvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.
 14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

  1. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.